Promjene i nove obveze u 2022. za prijevoznike tereta u međunarodnom cestovnom prometu

Foto: ilustracija, pixabay

Obavještavamo prijevoznike koji obavljaju prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu o promjenama propisa i novim obvezama u 2022. godini temeljem sljedećih propisa:

Uredba (EU) 2020/1055 propisuje:

  • Obvezu ishođenja licencije Zajednice za međunarodni cestovni prijevoz tereta vozilima ili skupom vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 2500 kg (od 21. svibnja 2022. godine),
  • Osigurati da se vozila u međunarodnom prijevozu tereta vraćaju u jedan od operativnih centara u državi poslovnog nastana najkasnije osam tjedana nakon što su ga napustili (od 21. veljače 2022. godine),
  • Nakon posljednje kabotaže obavljene u državi članici, prijevoznik ne smiju obavljati kabotažu istim vozilom ili, u slučaju skupa vozila, motornim vozilom tog istog vozila u istoj državi članici u razdoblju od četiri dana (od 21. veljače 2022. godine).

Direktiva (EU) 2020/1057, koja će biti prenesena u nacionalno zakonodavstvo i prema kojoj ako je država članica uvela administrativne zahtjeve i mjere kontrole u pogledu upućivanja vozača na rad u druge članice EU, prijevoznik ima obvezu podnošenja izjave o upućivanju vozača nacionalnim nadležnim tijelima druge države članice u koju je vozač upućen najkasnije na početku upućivanja, služeći se standardnim višejezičnim obrascem javnog sučelja povezanog s Informacijskim sustavom unutarnjeg tržišta (Sustav IMI) uspostavljenim Uredbom (EU) br. 1024/2012 (od 2. veljače 2022. godine).

Vozač se ne smatra upućenim kada:

  1. obavlja bilateralni prijevoz tereta (prijevoz tereta iz države članice poslovnog nastana, u drugu državu članicu ili treću zemlju ili iz druge države članice ili treće zemlje u državu članicu poslovnog nastana),
  2. obavlja bilateralni prijevoz tereta uz dodatnu jednu aktivnost utovara i/ili istovara u državama članicama ili trećim zemljama kroz koje taj vozač prolazi, pod uvjetom da vozač niti utovaruje niti istovaruje robu u istoj državi članici. Ako nakon bilateralnog prijevoza koji je započeo u državi članici poslovnog nastana i tijekom kojeg nije obavljena nijedna dodatna aktivnost slijedi bilateralni prijevoz u državu članicu poslovnog nastana, izuzeće se primjenjuje na najviše dvije dodatne aktivnosti istovara i/ili utovara, pod uvjetom da vozač niti utovaruje niti istovaruje robu u istoj državi članici,
  3. obavlja tranzitni prijevoz tereta kroz državno područje države članice
  4. obavlja početnu ili završnu cestovnu dionicu kombiniranog prijevoza, kako je definiran u Direktivi Vijeća 92/106/EEZ (20), ako sama cestovna dionica predstavlja bilateralni prijevoz.

Vozač se smatra upućenim kada obavlja kabotažu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1072/2009.

Sastavni dio obavijesti su Uredba (EU) 2020/1055 (.pdf) i Direktiva (EU) 2020/1057 (.pdf), koje možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

Obavijest je preuzeta iz OBJAVE s weba Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

Mail